Informace pro veřejnost

Poslední rozloučení s Karlem Gottem

Poslední rozloučení s Karlem Gottem připravuje paní Ivana Gottová ve spolupráci s Arcibiskupstvím pražským a dále Úřadem vlády České republiky a Kanceláří prezidenta republiky.

Pátek 11. 10. 2019

Rozloučení veřejnosti s Karlem Gottem se uskuteční od 8 do 22 hodin v Paláci Žofín na Slovanském ostrově v Praze. Rakev bude vystavena se státními poctami ve Velkém sále, za účasti čestné stráže Armády České republiky. Lidé budou moci k rakvi položit květinové dary a zapsat se do kondolenční knihy. V případě potřeby je zajištěn bezbariérový přístup. Upozorňujeme na omezené možnosti parkování v centru hlavního města Prahy a na uzavření Masarykova nábřeží od Národního divadla k Mánesu (časové rozmezí od pátku 11. října 2019 od 01:00 až do 24:00) pro veškerou dopravu. Proto doporučujeme použít městskou hromadnou dopravu.

Sobota 12. 10. 2019

Zádušní mše za Karla Gotta, kterou bude sloužit Dominik kardinál Duka, arcibiskup pražský, se uskuteční v 11 hodin v Katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha na Pražském hradě. Rakev bude vystavena na katafalku se státními poctami. Ceremoniálu se zúčastní příslušníci Hradní stráže. Přístup do katedrály je pouze na zvláštní pozvánku.

Po dohodě rodiny s Kanceláří prezidenta republiky bude moci veřejnost sledovat průběh zádušní mše na III. nádvoří Pražského hradu prostřednictvím velkoplošné obrazovky. Přístup na III. nádvoří bude pro veřejnost zajištěn výhradně z Hradčanského náměstí branou na IV. nádvoří od 8:00 hodin, až do naplnění kapacity III. nádvoří. Upozorňujeme, že z důvodu ochrany velkého počtu zúčastněných budou lidé procházet bezpečnostní kontrolou při vstupu do areálu Pražského hradu, kterou provádí Policie České republiky.

Úřad vlády České republiky dále zajišťuje možnost zhlédnout průběh zádušní mše prostřednictvím velkoplošných obrazovek instalovaných na Hradčanském náměstí.

 

Rodina děkuje všem institucím, které pomáhají a s nimiž spolupracuje při přípravě posledního rozloučení s Karlem Gottem.

 

Die letzte Verabschiedung mit Karel Gott bereitet Frau Ivana Gottová vor, in Zusammenarbeit mit dem Prager Erzbistum, des Büros der Regierung der Tschechischen Republik und dem Büro des Präsidenten der Tschechischen Republik.

Freitag 11. 10. 2019


Die Verabschiedung der Öffentlichkeit von Karel Gott findet von 8 bis 22h im Žofín-Palais auf der Slawischen Insel (Slovanský ostrov) in Prag statt. Der Sarg wird augestellt mit den staatlichen Ehren im Großen Saal, unter Teilnahme der Ehrenwache der Armee der Tschechischen Republik. Die Menschen können am Sarg Blumengeschenke niederlegen und sich ins Kondolenzbuch eintragen. Ein barrierefreier Zugang steht bei Bedarf zur Verfügung. Wir weisen auf die beschränkten Parkmöglichkeiten in der Prager Innenstadt hin, sowie auf die Sperrung des Masaryk-Quais (Masarykovo nábřeží) vom Nationaltheater bis zum Mánes (in der Zeitspanne Freitag 11. Oktober 2019 von 01:00 bis 24:00h) für allen Verkehr. Daher empfehlen wir, die städtischen öffentlichen Verkehrsmittel zu benutzen.


Samstag 12. 10. 2019


Die Seelenmesse für Karel Gott, die Kardinal Dominik Duka, der Prager Erzbischof, lesen wird, findet um 11 Uhr im Veitsdom auf der Prager Burg statt. Der Sarg wird ausgestellt auf einem Katafalk mit staatlichen Ehren. Am Zeremonial nehmen Mitglieder der Burgwache teil. Der Zugang in die Kathedrale ist nur mit gesonderter Einladung möglich.
Nach Vereinbarung der Familie mit dem Büros des Staatspräsidenten kann die Öffentlichkeit den Verlauf der Seelenmesse im III. Vorhof der Prager Burg auf einem Großbildschirm mitverfolgen. Der Zugang zum III. Vorhof ist für die Öffentlichkeit ausschliesslich möglich über das Tor vom Hradschiner Platz (Hradčanské náměstí) in den IV. Vorhof, bis zur Ausfüllung der Kapazität des III.Vorhofes. Wir weisen darauf hin, daß aufgrund der Sicherheit der großen Anzahl der Beteiligten eine Sicherheitskontrolle am Eingang in das Areal der Prager Burg stattfinden wird, die die Polizei der Tschechischen Republik vornehmen wird.
Das Büro der Staatsregierung der Tschechischen Republik stellt desweiteren die Möglichkeit zur Verfügung, den Verlauf den Seelenmesse auf Großbildleinwänden mitzuverfolgen, die am Hradschiner Platz (Hradčanské náměstí) installiert werden.


Die Familie bedankt sich bei allen Institutionen, die ihr dabei helfen und mit ihr zusammenarbeiten bei den Vorbereitungen der letzten Verabschiedung mit Karel Gott.

Zobrazit   >

Prohlášení k Signal Festivalu

Paní Ivana Gottová a zástupci Signal Festivalu byli konfrontováni se situací, kdy se v pátek dne 11. 10. 2019 má konat v Paláci Žofín veřejné rozloučení se zesnulým Karlem Gottem a na nedalekém Smetanově nábřeží má od 19 hodin večer probíhat část Signal Festivalu v podobě světelné instalace. Proto se dohodli, že se obě události uskuteční, a to se vzájemným porozuměním, respektem a úctou. Karel Gott by si žádné rušení kulturní události nepřál. Vzájemný respekt paní Ivany Gottové a Signal Festivalu je dobrým signálem pro návštěvníky obou událostí a může jít příkladem návštěvníkům obou událostí. 

Zobrazit   >

Poslední rozloučení s Karlem Gottem připravuje...

Poslední rozloučení s Karlem Gottem připravuje Ivana Gottová ve spolupráci s Arcibiskupstvím pražským a dále Úřadem vlády České republiky a kanceláří prezidenta České republiky.

 

Die letzte Verabschiedung mit Karel Gott bereitet Ivana Gottová vor, in Zusammenarbeit mit dem Prager Erzbistum sowie dem Büro der Regierung der Tschechischen Republik und dem Büros des Präsidenten der Tschechischen Republik.

 

 

The last farewell with Karel Gott is being prepared by Ivana Gottová, in cooperation with the Archbishopric of Prague, together with the Government Office of the Czech Repubic and the Office of the President of the Czech Republic.

Zobrazit   >

Rozloučení s Karlem Gottem

Touto cestou bych chtěla poděkovat všem, kteří nám vyjádřili svou soustrast s odchodem mého manžela, Karla Gotta. Zároveň děkuji panu premiérovi a vládě za iniciativu spojenou s uspořádáním státního pohřbu. Po důkladné úvaze jsem se rozhodla pro pohřeb se státními poctami.

Veřejnost bude moci přijít uctít památku mého muže v pátek 11. 10. od 8:00 – 22:00 hodin do Paláce Žofín na Slovanském ostrově. V souladu s vůlí mého manžela a po předchozím jednání s Arcibiskupstvím pražským se bude konat zádušní mše a bude ji sloužit Dominik kardinál Duka, arcibiskup pražský. Tato se uskuteční pro pozvané hosty v sobotu 12. 10. od 11:00 hodin v Katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha na Pražském hradě.

 

Vážím si podpory, které se nám v těchto dnech dostává. 

Ivana Gottová 

 

Auf diesem Wege möchte ich mich bei allen bedanken, die uns ihr Beileid zum Fortgang meines Ehemannes Karel Gott zum Ausdruck gebracht haben. Ausserdem bedanke ich mich bei dem Herrn Premierminister und der Regierung der Tschechischen Republik für die Initiative in Verbindung mit der Austragung eines Staatsbegräbnisses. Nach ausführlicher Überlegung habe ich mich für eine Beerdigung mit staatlichen Ehren entschieden.

Die Öffentlichkeit hat die Möglichkeit, das Andenken an meinen Ehemann zu ehren, und das am Freitag, den 11.10., von 8:00 – 22:00 Uhr im Prager Palais Žofín (Sophienpalais) auf der Slawischen Insel (Slovanský ostrov). In Übereinstimmung mit dem Willen meinen Ehemannes und dem vorangegangenen Gespräch mit dem Prager Erzbistum wird eine Seelenmesse stattfinden, die der Prager Erzbischof Kardinal Dominik Duka lesen wird. Diese findet, für geladene Gäste, statt am Samstag, den 12.10., um 11:00 Uhr im St.-Veits-Dom auf der Prager Burg.

Ich schätze aufrichtig all die Unterstützung, die wir in diesen Tagen erhalten.

Ivana Gottová

 

I would like to take this opportunity to thank all those who have expressed their condolences with respect to the passing of my husband, Karel Gott. I would also like to thank the Prime Minister and the Government for the initiative of organising a state funeral. After careful consideration, I have decided to hold a funeral with state honours.

The public will be able to come to honour my husband's memory on Friday the 11th of October 2019 from 8:00-22:00 at the Žofín Palace on Slovanský Island. In accordance with my husband's wishes, and after previous negotiations with the Archbishopric of Prague, a Requiem will be held and will be presided over by Cardinal Dominik Duka, O.P., Archbishop of Prague. The service will be held for invited guests on Saturday the 12th of October 2019 from 11:00 at St. Vitus, Wenceslas and Adalbert Cathedral at Prague Castle.

 

I appreciate the support we have been receiving at this difficult time.

Ivana Gottová

Zobrazit   >

Odešel Karel Gott

„S nejhlubším zármutkem v srdci oznamuji, že nás včera, krátce před půlnocí, po těžké a dlouhé nemoci, opustil můj milovaný manžel Karel Gott. Odešel doma, v tichém spánku, v kruhu své rodiny,“ Ivana Gottová.

S ohledem na zármutek rodiny prosíme média a veřejnost o respektování soukromí, zejména s ohledem a citlivostí k nezletilým dcerám Karla Gotta. Bližší informace o smutečním rozloučení zveřejníme na oficiálních webových stránkách Karla Gotta.

 

„Mit tiefstem Kummer im Herzen gebe ich bekannt, dass mein geliebter Ehemann Karel Gott uns gestern kurz vor Mitternacht nach einer schweren und langen Krankheit verlassen hat. Er ist zuhause von uns gegangen, im ruhigen Schlaf, im Kreise seiner Familie.“ Ivana Gottová.

In Bezug auf den Kummer der Familie bitten wir die Medien und die Öffentlichkeit, deren Privatsphäre zu respektieren, und insbesondere auf Rücksichtnahme und Feinfühlingkeit gegenüber den minderjährigen Töchtern von Karel Gott.

Nähere Informationen zum letzten Abschied werden wir auf der offiziellen Website von Karel Gott veröffentlichen.

 

With the deepest grief in my heart, I regret to inform that my beloved husband Karel Gott left us yesterday, shortly before midnight, after a severe and lengthy illness.  He left home while peacefully asleep, surrounded by his family." Ivana Gottová.

In regards to the family's mourning, we ask the media and the public to respect their privacy through this very difficult time, and ask everyone to especially respect the privacy Karel Gott’s underage daughters. More information about the funeral and farewell will be published on the official website of Karel Gott.

Zobrazit   >
Neobvykle otevřený a unikátní obraz Karla Gotta v celovečerním dokumentárním filmu Olgy Špátové.

Neobvykle otevřený a unikátní obraz Karla Gotta v celovečerním dokumentárním filmu Olgy Špátové.

Film vstoupí do kin na jaře 2020.

Režisérka Olga Malířová Špátová právě dokončuje celovečerní dokumentární film o Karlu Gottovi. Snímek přinese jedinečný, neobvykle osobní až intimní pohled na jeho život, který se doposud široké veřejnosti, ani jeho skalním příznivcům, nenaskytl. Tento ojedinělý filmový počin z dílny Olgy Špátové bude mít v českých kinech premiéru na jaře příštího roku.


„V polovině září loňského roku mi volali Ivanka a Karel Gottovi, a oslovili mě, zda bych po deseti letech opět natočila s Karlem dokument o jeho životě. Neváhala jsem ani minutu! Natáčet s člověkem, který vydržel více než půl století na výsluní české kultury díky svému výjimečnému pěveckému talentu, umělecké pokoře a nezměrné pracovitosti, byla a je pro mě velká čest. Výzvu, abych natočila celovečerní dokumentární film o Karlu Gottovi, který svým uměním přináší radost už třem generacím posluchačů, jsem přijala jako závazek vůči tomuto legendárnímu zpěvákovi," popisuje své pocity režisérka Olga Špátová.


První natáčecí den tak díky rychlé domluvě a dohodě proběhl již 22. října loňského roku a poslední záběry s Karlem Gottem byly natočeny před několika dny. Cíl byl a je naprosto jasný – zachytit autenticky Karla Gotta jako fenomenálního zpěváka, který se rozdává svým příznivcům, jako malíře, ale zároveň milujícího manžela a otce svých dětí. Muže, který šedesát let rozdává svými písněmi radost několika generacím nejen u nás, ale i v Evropě, a vlastně po celém světě. Muže, který se zapsal do srdcí a duší svých posluchačů tím, že prostě je...


Ojedinělý pohled do soukromí a duše Karla Gotta


Film nemá být přehlídkou nesporné slávy Karla Gotta a jeho úspěchů. „Proto ani není možné srovnávat můj předchozí film Fenomén Gott s tímto nynějším. Každý je jiný. Minimálně tím, že jsme je natáčeli v jiné životní etapě Karla Gotta, a to se velmi projeví v jeho osobní, až intimní zpovědi, kterou nám poskytl a která nás všechny utvrdila v tom, s jakou legendou máme možnost pracovat a trávit čas, který je vskutku nepopsatelný," dodává Olga Špátová.
Tvůrci zachytili Karla Gotta při jeho vystoupeních, při setkáních s jeho fanoušky u nás i v Hamburgu, ale zejména v jeho domácím prostředí, ať už v Praze, na chalupě v Českém Švýcarsku, na vsi, kde trávil dětství, a na dalších místech, která sehrála v jeho životě důležitou roli. Zpěvák se ve filmu vydá po stopách svého života, ukáže divákovi mnohdy neznámé zákulisí koncertů, i svůj život s rodinou a soukromí, které si jinak snaží s pokorou a láskou chránit. Film tak bude díky upřímné otevřenosti Karla Gotta zcela autentický a jedinečný.
„Náš film nesmí být nuda," říkal během natáčení Karel Gott režisérce Olze Špátové, která vytváří dokumentární, situační biografický film, a to jak v pracovní, tak osobní rovině s využitím archivních materiálů.

„Olga má velký dar natáčet se svým úzkým týmem tak, že jsme se častokrát nechali unést spontánní atmosférou a přirozeně jsme ji vpustili do našeho soukromí, díky čemuž jsem se rozpovídal o tématech poměrně důvěrných. Se svým manželem, kameramanem Janem Malířem, se tak vlastně stali součástí naší rodiny. Původně jsme chtěli film uvést v roce 2019, kdy jsem oslavil své životní jubileum. Ale protože jsem s rodinou prožil ještě krásné léto, chtěl jsem, abychom točili co nejdéle. No, a protože mě v roce 2019 bylo všude hodně, mým přáním bylo, aby byl uveden do kin na jaře příštího roku. Tento dokumentární film je poděkováním mým příznivcům a všem, kteří mě při mé profesi podporovali a provázeli," říká k filmu sám Karel Gott.
„Karla jsme sledovali při práci, ale i jako muže své ženy a otce svých dcer. Filmu se věnoval s neobyčejnou energií a upřímností, přinášel nápady, přál si, aby filmová interpretace jeho života a tvorby byla autentická a pravdivá. Chceme vytvořit otevřený film o člověku s výjimečným nadáním, ale i neuvěřitelně skromnou, slušnou a laskavou povahou," uvádí k filmu jeho autorka Olga Špátová. „V roce natáčení opět onemocněl. Myslím, že právě to, že prochází těžkou nemocí je důvodem k tomu, že je dnes Karel ve svých názorech na život otevřený a pokorný," dodává Špátová.

Olga Malířová Špátová je výraznou filmařkou. Natočila třicet autorských filmů, za které získala ceny na domácích a zahraničních festivalech. Například film Dobře placená procházka ´07 (2008), za nějž získala Grand Prix Vojtěcha Jasného. Fenomén Gott (2009) se stal nejsledovanějším televizním filmem roku, Oko nad Prahou (2010), který vyhrál hlavní cenu na Mezinárodním filmovém festivalu ve Varšavě, Největší přání (2012), Daleko za sluncem (2015), který vznikl v produkci HBO, a byl nominovaný na Českého lva. Natočila dva klipy na písně zpěvačky Anety Langerové, oba získaly cenu Anděl. Jako kameramanka pracovala na šestnácti filmech režisérky Olgy Sommerové.

Zobrazit   >
zobrazit další