Vyjádření k pietnímu místu v ulici Nad Bertramkou

Na základě některých zpráv upřesňujeme, že vzhledem k tomu, že pietní místo vzniklé v ulici Nad Bertramkou se nachází na veřejné komunikaci, je dle dohody z ranního jednání na Magistrátu hlavního města Prahy potřeba co nejdříve přistoupit k pietnímu odvezení květin a uchování vzkazů, upomínkových předmětů a svíček. Vzkazy a dárky si rodina ponechá jako památku, stejně jako svíce a část květin, a zvažuje několik možností, jak je ještě využít, aby nesly vzpomínku na odchod Karla Gotta. V duchu této ranní dohody pak všechny zúčastněné strany postupují.

Aneta Stolzová
tisková mluvčí

Zobrazit   >
Parte Karel Gott

Parte Karel Gott

Zobrazit   >

Informace pro veřejnost

Poslední rozloučení s Karlem Gottem

Poslední rozloučení s Karlem Gottem připravuje paní Ivana Gottová ve spolupráci s Arcibiskupstvím pražským a dále Úřadem vlády České republiky a Kanceláří prezidenta republiky.

Pátek 11. 10. 2019

Rozloučení veřejnosti s Karlem Gottem se uskuteční od 8 do 22 hodin v Paláci Žofín na Slovanském ostrově v Praze. Rakev bude vystavena se státními poctami ve Velkém sále, za účasti čestné stráže Armády České republiky. Lidé budou moci k rakvi položit květinové dary a zapsat se do kondolenční knihy. V případě potřeby je zajištěn bezbariérový přístup. Upozorňujeme na omezené možnosti parkování v centru hlavního města Prahy a na uzavření Masarykova nábřeží od Národního divadla k Mánesu (časové rozmezí od pátku 11. října 2019 od 01:00 až do 24:00) pro veškerou dopravu. Proto doporučujeme použít městskou hromadnou dopravu.

Sobota 12. 10. 2019

Zádušní mše za Karla Gotta, kterou bude sloužit Dominik kardinál Duka, arcibiskup pražský, se uskuteční v 11 hodin v Katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha na Pražském hradě. Rakev bude vystavena na katafalku se státními poctami. Ceremoniálu se zúčastní příslušníci Hradní stráže. Přístup do katedrály je pouze na zvláštní pozvánku.

Po dohodě rodiny s Kanceláří prezidenta republiky bude moci veřejnost sledovat průběh zádušní mše na III. nádvoří Pražského hradu prostřednictvím velkoplošné obrazovky. Přístup na III. nádvoří bude pro veřejnost zajištěn výhradně z Hradčanského náměstí branou na IV. nádvoří od 8:00 hodin, až do naplnění kapacity III. nádvoří. Upozorňujeme, že z důvodu ochrany velkého počtu zúčastněných budou lidé procházet bezpečnostní kontrolou při vstupu do areálu Pražského hradu, kterou provádí Policie České republiky.

Úřad vlády České republiky dále zajišťuje možnost zhlédnout průběh zádušní mše prostřednictvím velkoplošných obrazovek instalovaných na Hradčanském náměstí.

 

Rodina děkuje všem institucím, které pomáhají a s nimiž spolupracuje při přípravě posledního rozloučení s Karlem Gottem.

 

Die letzte Verabschiedung mit Karel Gott bereitet Frau Ivana Gottová vor, in Zusammenarbeit mit dem Prager Erzbistum, des Büros der Regierung der Tschechischen Republik und dem Büro des Präsidenten der Tschechischen Republik.

Freitag 11. 10. 2019


Die Verabschiedung der Öffentlichkeit von Karel Gott findet von 8 bis 22h im Žofín-Palais auf der Slawischen Insel (Slovanský ostrov) in Prag statt. Der Sarg wird augestellt mit den staatlichen Ehren im Großen Saal, unter Teilnahme der Ehrenwache der Armee der Tschechischen Republik. Die Menschen können am Sarg Blumengeschenke niederlegen und sich ins Kondolenzbuch eintragen. Ein barrierefreier Zugang steht bei Bedarf zur Verfügung. Wir weisen auf die beschränkten Parkmöglichkeiten in der Prager Innenstadt hin, sowie auf die Sperrung des Masaryk-Quais (Masarykovo nábřeží) vom Nationaltheater bis zum Mánes (in der Zeitspanne Freitag 11. Oktober 2019 von 01:00 bis 24:00h) für allen Verkehr. Daher empfehlen wir, die städtischen öffentlichen Verkehrsmittel zu benutzen.


Samstag 12. 10. 2019


Die Seelenmesse für Karel Gott, die Kardinal Dominik Duka, der Prager Erzbischof, lesen wird, findet um 11 Uhr im Veitsdom auf der Prager Burg statt. Der Sarg wird ausgestellt auf einem Katafalk mit staatlichen Ehren. Am Zeremonial nehmen Mitglieder der Burgwache teil. Der Zugang in die Kathedrale ist nur mit gesonderter Einladung möglich.
Nach Vereinbarung der Familie mit dem Büros des Staatspräsidenten kann die Öffentlichkeit den Verlauf der Seelenmesse im III. Vorhof der Prager Burg auf einem Großbildschirm mitverfolgen. Der Zugang zum III. Vorhof ist für die Öffentlichkeit ausschliesslich möglich über das Tor vom Hradschiner Platz (Hradčanské náměstí) in den IV. Vorhof, bis zur Ausfüllung der Kapazität des III.Vorhofes. Wir weisen darauf hin, daß aufgrund der Sicherheit der großen Anzahl der Beteiligten eine Sicherheitskontrolle am Eingang in das Areal der Prager Burg stattfinden wird, die die Polizei der Tschechischen Republik vornehmen wird.
Das Büro der Staatsregierung der Tschechischen Republik stellt desweiteren die Möglichkeit zur Verfügung, den Verlauf den Seelenmesse auf Großbildleinwänden mitzuverfolgen, die am Hradschiner Platz (Hradčanské náměstí) installiert werden.


Die Familie bedankt sich bei allen Institutionen, die ihr dabei helfen und mit ihr zusammenarbeiten bei den Vorbereitungen der letzten Verabschiedung mit Karel Gott.

Zobrazit   >

Prohlášení k Signal Festivalu

Paní Ivana Gottová a zástupci Signal Festivalu byli konfrontováni se situací, kdy se v pátek dne 11. 10. 2019 má konat v Paláci Žofín veřejné rozloučení se zesnulým Karlem Gottem a na nedalekém Smetanově nábřeží má od 19 hodin večer probíhat část Signal Festivalu v podobě světelné instalace. Proto se dohodli, že se obě události uskuteční, a to se vzájemným porozuměním, respektem a úctou. Karel Gott by si žádné rušení kulturní události nepřál. Vzájemný respekt paní Ivany Gottové a Signal Festivalu je dobrým signálem pro návštěvníky obou událostí a může jít příkladem návštěvníkům obou událostí. 

Zobrazit   >

Poslední rozloučení s Karlem Gottem připravuje...

Poslední rozloučení s Karlem Gottem připravuje Ivana Gottová ve spolupráci s Arcibiskupstvím pražským a dále Úřadem vlády České republiky a kanceláří prezidenta České republiky.

 

Die letzte Verabschiedung mit Karel Gott bereitet Ivana Gottová vor, in Zusammenarbeit mit dem Prager Erzbistum sowie dem Büro der Regierung der Tschechischen Republik und dem Büros des Präsidenten der Tschechischen Republik.

 

 

The last farewell with Karel Gott is being prepared by Ivana Gottová, in cooperation with the Archbishopric of Prague, together with the Government Office of the Czech Repubic and the Office of the President of the Czech Republic.

Zobrazit   >

Rozloučení s Karlem Gottem

Touto cestou bych chtěla poděkovat všem, kteří nám vyjádřili svou soustrast s odchodem mého manžela, Karla Gotta. Zároveň děkuji panu premiérovi a vládě za iniciativu spojenou s uspořádáním státního pohřbu. Po důkladné úvaze jsem se rozhodla pro pohřeb se státními poctami.

Veřejnost bude moci přijít uctít památku mého muže v pátek 11. 10. od 8:00 – 22:00 hodin do Paláce Žofín na Slovanském ostrově. V souladu s vůlí mého manžela a po předchozím jednání s Arcibiskupstvím pražským se bude konat zádušní mše a bude ji sloužit Dominik kardinál Duka, arcibiskup pražský. Tato se uskuteční pro pozvané hosty v sobotu 12. 10. od 11:00 hodin v Katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha na Pražském hradě.

 

Vážím si podpory, které se nám v těchto dnech dostává. 

Ivana Gottová 

 

Auf diesem Wege möchte ich mich bei allen bedanken, die uns ihr Beileid zum Fortgang meines Ehemannes Karel Gott zum Ausdruck gebracht haben. Ausserdem bedanke ich mich bei dem Herrn Premierminister und der Regierung der Tschechischen Republik für die Initiative in Verbindung mit der Austragung eines Staatsbegräbnisses. Nach ausführlicher Überlegung habe ich mich für eine Beerdigung mit staatlichen Ehren entschieden.

Die Öffentlichkeit hat die Möglichkeit, das Andenken an meinen Ehemann zu ehren, und das am Freitag, den 11.10., von 8:00 – 22:00 Uhr im Prager Palais Žofín (Sophienpalais) auf der Slawischen Insel (Slovanský ostrov). In Übereinstimmung mit dem Willen meinen Ehemannes und dem vorangegangenen Gespräch mit dem Prager Erzbistum wird eine Seelenmesse stattfinden, die der Prager Erzbischof Kardinal Dominik Duka lesen wird. Diese findet, für geladene Gäste, statt am Samstag, den 12.10., um 11:00 Uhr im St.-Veits-Dom auf der Prager Burg.

Ich schätze aufrichtig all die Unterstützung, die wir in diesen Tagen erhalten.

Ivana Gottová

 

I would like to take this opportunity to thank all those who have expressed their condolences with respect to the passing of my husband, Karel Gott. I would also like to thank the Prime Minister and the Government for the initiative of organising a state funeral. After careful consideration, I have decided to hold a funeral with state honours.

The public will be able to come to honour my husband's memory on Friday the 11th of October 2019 from 8:00-22:00 at the Žofín Palace on Slovanský Island. In accordance with my husband's wishes, and after previous negotiations with the Archbishopric of Prague, a Requiem will be held and will be presided over by Cardinal Dominik Duka, O.P., Archbishop of Prague. The service will be held for invited guests on Saturday the 12th of October 2019 from 11:00 at St. Vitus, Wenceslas and Adalbert Cathedral at Prague Castle.

 

I appreciate the support we have been receiving at this difficult time.

Ivana Gottová

Zobrazit   >
zobrazit další