Informace pro veřejnost

Poslední rozloučení s Karlem Gottem

Poslední rozloučení s Karlem Gottem připravuje paní Ivana Gottová ve spolupráci s Arcibiskupstvím pražským a dále Úřadem vlády České republiky a Kanceláří prezidenta republiky.

Pátek 11. 10. 2019

Rozloučení veřejnosti s Karlem Gottem se uskuteční od 8 do 22 hodin v Paláci Žofín na Slovanském ostrově v Praze. Rakev bude vystavena se státními poctami ve Velkém sále, za účasti čestné stráže Armády České republiky. Lidé budou moci k rakvi položit květinové dary a zapsat se do kondolenční knihy. V případě potřeby je zajištěn bezbariérový přístup. Upozorňujeme na omezené možnosti parkování v centru hlavního města Prahy a na uzavření Masarykova nábřeží od Národního divadla k Mánesu (časové rozmezí od pátku 11. října 2019 od 01:00 až do 24:00) pro veškerou dopravu. Proto doporučujeme použít městskou hromadnou dopravu.

Sobota 12. 10. 2019

Zádušní mše za Karla Gotta, kterou bude sloužit Dominik kardinál Duka, arcibiskup pražský, se uskuteční v 11 hodin v Katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha na Pražském hradě. Rakev bude vystavena na katafalku se státními poctami. Ceremoniálu se zúčastní příslušníci Hradní stráže. Přístup do katedrály je pouze na zvláštní pozvánku.

Po dohodě rodiny s Kanceláří prezidenta republiky bude moci veřejnost sledovat průběh zádušní mše na III. nádvoří Pražského hradu prostřednictvím velkoplošné obrazovky. Přístup na III. nádvoří bude pro veřejnost zajištěn výhradně z Hradčanského náměstí branou na IV. nádvoří od 8:00 hodin, až do naplnění kapacity III. nádvoří. Upozorňujeme, že z důvodu ochrany velkého počtu zúčastněných budou lidé procházet bezpečnostní kontrolou při vstupu do areálu Pražského hradu, kterou provádí Policie České republiky.

Úřad vlády České republiky dále zajišťuje možnost zhlédnout průběh zádušní mše prostřednictvím velkoplošných obrazovek instalovaných na Hradčanském náměstí.

 

Rodina děkuje všem institucím, které pomáhají a s nimiž spolupracuje při přípravě posledního rozloučení s Karlem Gottem.

 

Die letzte Verabschiedung mit Karel Gott bereitet Frau Ivana Gottová vor, in Zusammenarbeit mit dem Prager Erzbistum, des Büros der Regierung der Tschechischen Republik und dem Büro des Präsidenten der Tschechischen Republik.

Freitag 11. 10. 2019


Die Verabschiedung der Öffentlichkeit von Karel Gott findet von 8 bis 22h im Žofín-Palais auf der Slawischen Insel (Slovanský ostrov) in Prag statt. Der Sarg wird augestellt mit den staatlichen Ehren im Großen Saal, unter Teilnahme der Ehrenwache der Armee der Tschechischen Republik. Die Menschen können am Sarg Blumengeschenke niederlegen und sich ins Kondolenzbuch eintragen. Ein barrierefreier Zugang steht bei Bedarf zur Verfügung. Wir weisen auf die beschränkten Parkmöglichkeiten in der Prager Innenstadt hin, sowie auf die Sperrung des Masaryk-Quais (Masarykovo nábřeží) vom Nationaltheater bis zum Mánes (in der Zeitspanne Freitag 11. Oktober 2019 von 01:00 bis 24:00h) für allen Verkehr. Daher empfehlen wir, die städtischen öffentlichen Verkehrsmittel zu benutzen.


Samstag 12. 10. 2019


Die Seelenmesse für Karel Gott, die Kardinal Dominik Duka, der Prager Erzbischof, lesen wird, findet um 11 Uhr im Veitsdom auf der Prager Burg statt. Der Sarg wird ausgestellt auf einem Katafalk mit staatlichen Ehren. Am Zeremonial nehmen Mitglieder der Burgwache teil. Der Zugang in die Kathedrale ist nur mit gesonderter Einladung möglich.
Nach Vereinbarung der Familie mit dem Büros des Staatspräsidenten kann die Öffentlichkeit den Verlauf der Seelenmesse im III. Vorhof der Prager Burg auf einem Großbildschirm mitverfolgen. Der Zugang zum III. Vorhof ist für die Öffentlichkeit ausschliesslich möglich über das Tor vom Hradschiner Platz (Hradčanské náměstí) in den IV. Vorhof, bis zur Ausfüllung der Kapazität des III.Vorhofes. Wir weisen darauf hin, daß aufgrund der Sicherheit der großen Anzahl der Beteiligten eine Sicherheitskontrolle am Eingang in das Areal der Prager Burg stattfinden wird, die die Polizei der Tschechischen Republik vornehmen wird.
Das Büro der Staatsregierung der Tschechischen Republik stellt desweiteren die Möglichkeit zur Verfügung, den Verlauf den Seelenmesse auf Großbildleinwänden mitzuverfolgen, die am Hradschiner Platz (Hradčanské náměstí) installiert werden.


Die Familie bedankt sich bei allen Institutionen, die ihr dabei helfen und mit ihr zusammenarbeiten bei den Vorbereitungen der letzten Verabschiedung mit Karel Gott.